Sunday, May 31, 2015

क्षणोक्षण...!!!

   प्रत्येकाची आपली आपली एक गोष्ट असते... क्षणाक्षणांनी बनलेली...
   एक क्षण... हसण्याचा... रडण्याचा...थबकण्याचा... कोसळण्याचा आणि सावरण्याचाही...
विचारांची आवर्त गरगरा फिरत राहतात आपल्याभोवती... त्या क्षणांसारखीच...घड्याळाच्या काट्याबरोबर प्रत्येक क्षण निघून जातो.. तसा नित्य नवा उगवतोही... एकाने दुस-याला खो द्यावा तसा... उर्जस्वल... स्वतःचं वेगळं वैशिष्ट्य असलेला... त्याच्या पोटातलं गुपित त्याला सामोरं जातानाच कळतं...
   कसा आहे हा क्षण...? आनंदाचा.. दुःखाचा.. उत्साहाचा.. आश्चर्याचा.. अगतिकतेचा की... काहीच न वाटण्याचा...? काही क्षण थबकवतात, विचार करायला भाग पाडतात... तर काही आतलं काहीसं तोडून मोकळं करतात आपल्यालाच...
असेच छोटे छोटे क्षण विणत गेले की आपली आपली एक गोष्ट तयार होते. मात्र त्यासाठी समोर येणारा प्रत्येक क्षण कवेत घेता यायला हवा. जसा आहे तसा... आरसपानी नजरेने तो न्याहाळण्याची ताकद यायला हवी..
   आपली tendency पण अशी असते की आपण आनंदी क्षण अगदी स्वतःहून कवेत घेतो... पण एखादा अगतिकतेचा.. हलवून टाकणारा, तीव्र दुःखाचा क्षण आला की मात्र पाठ फिरवतो त्याकडे...
एखाद्या प्रिय व्यक्तीची आठवण... जुनी ठुसठुसणारी जखम.. एकटेपणाची जाणीव किंवा अगदी सगळं आलबेल असतानाही...लागणारी टोचणी...
   असा क्षणच ओळखता यायला हवा...त्याला आपल्यावर मात करू देण्यापेक्षा त्याच्याकडे साक्षी भावाने पाहता आलं की.. जिंकलं...
   असे क्षणच स्थिरता शिकवतात... पुढच्या क्षणाकडे उत्सुकतेने पाहायला लावतात...
या समोर येणा-या प्रत्येक क्षणाचा आदर करायला शिकलं की मग आपलीही गोष्ट आनंदी वळणं घ्यायला लागते...

   आणि येणारा पुढचा क्षणही हसरा होऊन आपलं स्वागत करतो...!!! J J

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...